หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ติดต่อโรงเรียน
 
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่
 
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณและบุคคล
กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ
 
ภาพกิจกรรมปี 2557
ภาพกิจกรรมปี 2558
ภาพกิจกรรมปี 2559
ภาพกิจกรรมปี 2560
 
สารสนเทศ ปี 2555
สารสนเทศ ปี 2556
สารสนเทศ ปี 2557
สารสนเทศ ปี 2558
สารสนเทศ ปี 2559
 
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
แบบฟอร์มโครงการ
ตัวอย่างสรุปโครงการ
ฟอร์มสรุปโครงการ
วิสัยทัศน์

 
มาตฐานการศึกษา
คู่มืองานประกันคุณภาพ
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
SAR ปี 2559
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ 2558
 
ศูนย์พฤกษศาสตร์
ศูนย์หุ่นยนต์
ศูนย์ภาษาจีน
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
 
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
 
สื่อการเรียนการสอนของครู (ออนไลน์)
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[บันทึกข้อความ][แบบประเมิน]
 

 
 
แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลื่อนเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5/4/2561
ประกาศผลการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
5/4/2561
   
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5/4/2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5/4/2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5/4/2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5/4/2561
   
 
 
   
 
 
4-6 มีนาคม 2561
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เสริมสร้างความสามัคคี และมีระเบียบวินัย ณ ค่ายลูกเสือหันคาแคมป์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 
 
 
6-9 มีนาคม 2561
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปการปฏิบัติงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยนายวิวัฒน์ บุญเกษม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปการปฏิบัติงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการ หลอมแผน ปีการศึกษา 2561 สู่การปฏิบัติงานการจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพของลูกพระเกี้ยวน้อยเตรียมพัฒน์ฯนนท์ เมื่อวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
15 มีนาคม 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป โดยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อประเมินคุณภาพประสิทธิภาพในการทำงานในด้านต่างๆ
โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานต่อไป เมื่อวันที่
 
 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23101) ระดับชนั้มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน : บงกศรัศม์ สุรังคพิพรรธน์

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education เรื่องลมฟ้าอากาศกับชีวิตประจำวัน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน : นางกานต์รวี ผิวนิ่ม

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้รายงาน : นางสาวนชนุช ศุทธดา

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 รหัสวิชา อ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน : นางสาวสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์

   
 
ประการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
ฟอร์มรายชื่อทอดผ้าป่าสามัคค4/12/2560
ประกาศผล 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2ประจำภาคเรียนที่ 1/256017/10/2560
ใบแจ้ง ชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2560 ห้องเรียนวิทย์-คณิต20/10/2560
ใบแจ้ง ชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2560 ห้องเรียนทั่วไป20/10/2560
ประกาศผล 0 ร มส มผ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 10/10/2560
กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 10/10/2560
กำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และ ต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 15/9/2560
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 24/8/2560
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ 24/8/2560
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 24/8/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 24/8/2560
อ่านต่อ...  
   
 
ประกาศ เรื่อง จ้างครูชาวต่างชาติ(Native Speaker)จำนวน 1 อัตรา โดยผ่านบริษัทตัวแทนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
(โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาดำเนินการของผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษาว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าบริโภค เครื่องดื่มในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร19/02/2561
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาดำเนินการของผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษาว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และน้ำดื่มในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี19/02/2561
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาดำเนินการของผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษาว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี19/02/2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โครงการ Educational trip for TPN Gifted Students in Singapore 251818/01/2561
ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินการจัดค่าย STEM Education Camp ของนักเรียนโคางการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์4/01/2561
TOR การจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียน 17/10/2560
TOR โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องพร้อมครุภัณฑ์สำหรับห้อง"TPN Multimedia Center" 19/10/2560
TOR โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องพร้อมครุภัณฑ์สำหรับห้อง "TPN Multimedia Center" 18/8/2560
ประกาศ สถานที่สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) 8/8/2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคารจ้างจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 20/6/2560
TOR ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม. 1-3 19/6/2560
ประกาศ เสนอราคาจ้างดำเนินการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำภาคเรียนที่1/2560 18/5/2560
TOR:ข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขดำเนินงานการจ้างครูผุ้สอนชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 8/5/2560
ประกาศ เปลี่ยนแปลงคุณลัการะป้ายแสดงผล LED outdoor full color display 16/3/2560
ประกาศ สอบราคาซื้อป้านแสดงผล LED outdoor full display พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน1ชุด 8/3/2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จัดป้ายแสดงผล LED Outdoor Full color Display พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1/3/2560
  อ่านต่อ...    
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลกรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22/05/2561
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาสัมคมศึกษา 14/05/2561
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาจีน จำนวน 1 อัตรา 14/05/2561
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาสัมคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 30/04/2561
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาจีน จำนวน 1 อัตรา 30/04/2561
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา 30/04/2561
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 30/04/2561
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 16/03/2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว9/03/2561
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สอนจีน 29/12/2560
รับสมัคร คัดเลือก บุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 30/11/2560
รับสมัคร คัดเลือก บุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการ Gifted ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 10/11/2560
ประกาศ ผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 9/11/2560
ประกาศ ผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย 9/11/2560
รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 1/11/2560
รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา 1/11/2560
ประกาศ สถานที่สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) 8/8/2560
รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน 1 อัตรา 7/8/2560
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน 30/7/2560
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน 14/6/2560
ประกาศ รับสมัคร ครูชาวต่างชาติ(Native Speaker) จำนวน 1 อัตรา 15/5/2560
  อ่านต่อ...    
 
แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
  ขอลาพักการเรียน
  ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
  คำร้องขอใบรับรอง
  แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
  แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
  แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
  แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
  แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
  ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
  รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
  บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
  ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
  ตัวอย่างบันทึกข้อความ
คู่มือประชาชน
  1-การรับนักเรียน
  2-การขอย้ายเข้าเรียน
  3-การขอย้ายออกของนักเรียน
  5-การขอลาออก
  6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
  7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
   
 website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240